Elst in jaartallen

Uit Elsterclopedie


'Elst in Jaartallen' bestaat uit een lange lijst van jaartallen van historische gebeurtenissen die van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van Elst. De lijst is samengesteld door Henk Knol. De tijdvakindeling is gebaseerd op het werk van Commissie de Rooy. Aanvullingen zijn welkom: stuur ze op naar info@marithaime.nl


Tijdvak Jagers en Boeren, prehistorie tot 3000 v. CHR.

9500 v.Chr            De Betuwe  was een rivierdelta

Tijdvak Grieken en Romeinen, oudheid, In NL  50 v.Chr. tot 500 na Chr.

50 v. Chr              vestiging van Bataven (komend vanuit regio  Hessen)

1-9 na Chr           Romeins veldheer Drusus in de Betuwe

50 na Chr            eerste Romeinse tempel (Hercules Magusamus)

69                          opstand van de Bataven met Julius Civilis

98                          vondst van Romeinse diploma van soldaat, die met ontslag ging

±100                      2e en grotere Romeinse Tempel

200-300                Betuwe raakt ontvolkt, komst van de Franken

Tijdvak Monniken en Ridders, de vroege middeleeuwen, 500  tot 1000

690                         Willibrord in Nederland

720                         Missionaris Werenfridus in de Betuwe

726                         oudste document met vermelding van Elst; bouw eerste kerk

1000                      uitbreiding van de kerk (St. Maarten)

±1000                   verwoesting van de kerk (romaanse kerk)door de Noormannen

Tijdvak Steden en staten, hoge en late middeleeuwen, 1000 tot 1500

1100 – 1300       bedijking en ontginning

1213                      5e Kruistocht

1260                      document uit  Deventer:paardenmarkt: eerste vermelding van Elst

1327                      land- en dijkbrief van Graaf Reinard II van Gelre: instelling van Ambtman

±1437                   bouw van kasteel de Parck  ( 1819 sloop)

1484:                     uitbreiding van de kerk, de Grote kerk St, Werenfried

Tijdvak ontdekkers en hervormers, renaissance/reformatie, 1500 tot 1600

1502                     slag bij Elden tussen Geldersen en Kleefsen

1534                      op 13 augustus geeft Hertog Karel van Gelre opdracht tot de aanleg van de Grift. Veel

                             problemen met omwonenden

1578:                    Reformatie in de Betuwe

1588:                    Beeldenstorm in Elst en vernietiging van klooster in Eimeren

Tijdvak regenten en vorsten, de Gouden eeuw, 1600 tot 1700

1603                      Aanleg van een schipbrug over de Rijn naar Arnhem

1607                      begin aanleg  de Grift (gereed 1610

1608                     begin aanleg van de Grift. In 1910 gereed. Tol voor gebruik, w.o. de Trekschuit

(1610-1745).

1654                      ontwikkeling tabaksteelt

1646                      Huize de Park ( gesloopt in 1819)

1672                      rampjaar:  bezetting van regio door de Fransen Franse Generaal Turenne in de

Betuwe om vanuit Elden Arnhem te belegeren

1672 Koning Lodewijk de XIV in de Betuwe

1667                      Opening Ambtshuis

1684                      eerste(?) bewoning Schoonderlogt (burgemeester van Arnhem)

Tijdvak van pruiken en revoluties, de verlichting, 1700 - 1800

1701                      verwoesting van de NH kerk door brand

1705                      ingrijpende verbouwing van het Ambtshuis

1707                      aanleg van ster voor het Ambtshuis

1719                      begin aanbrengen van panelen van adel in het Ambtshuis

1740                      op 23 december dijkdoorbraak bij de Klapstraat in Elden

1742                      de Grift verzandde en wordt gesloten voor de scheepvaart

1784                      grote overstroming

1795                      inval Franssen/ vlucht van stadhouder Willen V

1796                      verkiezing nationale vergadering/ einde van bevoorrechte positie van gereformeerde kerk

1798                      scheiding der machten: bestuur/rechtspraak (einde van macht van de adel in zicht)

1799                      grote overstroming

Tijdvak burgers en stoommachines, industrialisatie, 1800 - 1900

1800                      sloop van de twee kastelen Parck en Mussenberg

1806                      onderwijswet: nationaal stelsel van openbare scholen  

1806 Republiek werd monarchie (koning Lodewijk Napoleon

1809                      watersnood door Grote dijkdoorbraak bij Huize Voorburg in Elden

1809 bezoek van koning Lodewijk Napoleon

1810                      overdracht van bestuur van Ambtman naar burgermeesters

(Mair  en instelling gerechtshoven)

1811                      Nederland ingelijfd bij Frankrijk. Invoering burgerlijke standregistratie

(iedereen moest een achternaam hebben)

1813                      Elst wordt een zelfstandige gemeente. Lammert Mulder eerste burgemeester

1814                      koning Willem I in de Betuwe

1814 bouw van Waterstaatskerk  voor de katholieken

1816                      Lammert Mulder, burgemeester van Elst, wordt tevens ad interim burgemeester van Elden

1818                      nieuwe burgemeester: Mr .J. Vermasen

1821                      bouw van RK lagere school

1824                      nieuwe burgemeester: A.W. van IJsseldijk

1825                      instelling polderdistrict

1838                      ambt Over-Betuwe wordt polderdistrict

1840                      nieuwe burgemeester L. Mossel /  en volksplanting De Zuiling

1842                      bouw van Waterstaatskerk (in 1907 gesloopt)

1848                      census kiesrecht 1850: kiesschandaal Elst

1848 aanleg van de algemene  begraafplaats aan de Valburgseweg

±1850                   bouw van Boerderij Rijsenburg

1850                      start van katholieke lijst voor de gemeenteraad

1851                      gemeentewet van Thorbecke instelling gemeenteraden, colleges van B &Censuskiesrecht

1851 Leesinstelling tot nut en genoegen

1852                      nieuwe burgemeester: H. Romer

1853                      oprichting St. Vincentiusvereniging

1855                      aanleg R.K.-kerkhof

1862                      waterleiding

1866                      uitbraak van cholera in Elden/ Elst

1868 -1895         grote agrarische depressie

1869                      bouw van het gemeentehuis en burgergasthuis van de hervormde gemeente

1870                      nieuwe burgemeester S.Gualtoherie van Weezel of G. baron van der Felsz?

1877                      aanvang  klooster- of meisjesschool

1880                      nieuwe burgermeester  R. van Pabst van Bingerden  en oprichting prot, bewaarschool

1882                      nieuwe burgemeester: G. baron hovell tot Westenflier

1883                      oprichting ijsclub Elst ( tot 1885)

1879/06/15             opening van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, opening station Elst

1880                      nieuwe burgemeester Jhr R van Palst van Bingerden

1882/11/02 opening spoorlijn Elst/Nijmegen - Geldermalsen (Betuwelijn)

1882/11/02 opening spoorlijn Amersfoort - Kesteren (tot 7 september 1944)

1884 opening spoorlijn

1885                      spoorlijn naar Dordrecht (Elst rangeerterrein.

1886                      gebouw van de Boerenbond

1887                      spoorlijn naar Dordrecht, Elst rangeerterrein

1893                      oprichting van fanfare korps La Harpa (tot 1900)

1891                      begin van weekblad de Betuwe van drukkerij Herberts

1892                      boter / stoomzuivelfabriek

1894                      eerste Elster Paardenmarktverloting

1896                      provinciale boerenbond

1898                      kennismakingsbezoeken van kon. Moeder Emma en kon. Wilhelmina

1898                      oprichting van toneelvereniging Kunst en Vermaak

1896                      uitgeven van de Betuwe door drukkerij Herberts

1898                      oprichting Electriciteitsfabriek Elistha

1898                      oprichting Wielrijdersvereniging

1898                      Coöperatie Boerenbond  

1899                      verharding  eerste gemeenteweg

Tijdvak de wereldoorlogen, eerste helft 20ste eeuw, 1900 tot 1950

1900                      afloop van de tabaksteelt en sterke ontwikkeling van fruitteelt

1902                      opening Stoomvruchtensappenfabriek ‘TEO’ van J. Taminau

1902/02/04         oprichting van het Groene Kruis

1903                      oprichting Veilingvereniging Over-Betuwe (VVOB)

1903                     bouw christelijke school

1903                      oprichting mannenkoor (in 1898 gemengd koor)

1904                      bouw van het postkantoor (in 1980 gesloopt)

1904                      oprichting boerenleenbank

1907/02/16 oprichting Betuwse Stoomtramweg-Maatschappij (BSM)

1908/12/04            BSM: opening tramlijn Arnhem (Elden) - Elst - Lent en Elst - Bemmel

1908                      ingebruikname van de Nieuwe RK Werenfriduskerk

1909                      oprichting Eendracht maakt macht (gymnastiek)

1909/09/01       BSM: opening tramlijn Arnhem (Elden) - Huissen - Bemmel -Lent

1910                      oprichting van fanfare Juliana

1911                      nieuwe burgemeester mr. Baron van Hövel tot Westenflier

1911                      bezoek van Kon. Wilhelmina aan nationale fruittentoonstelling in Elst

1913                      Oprichting van RK harmoniegezelschap St. Henricus

1913                      oude waterpomp door nieuwe vervangen

1915 BSM: aanleg tramspoor over schipbrug Arnhem

1917                      algemeen mannenkiesrecht / verzuiling ofwel toename van hokjesgeest

1917                      financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs

1917                      oprichting van ABTB (aartsdiocesane boeren- en tuindersbond)

1917                      oprichting van CBTB

1918                      oprichting RK middenstandsvereniging de Hanze

1919                      opening van RK Verenigingsgebouw het Centrum

1920/03/08         beëindiging van de tramdienst Elden-Elst-Lent

1922                      bezoek van Koningin Wilhelmina aan de Betuwe

1922                      stemrecht voor vrouwen

1923.02.22          de BSM staakt het personenvervoer

1923                      verkeerstelling langs de weg Arnhem-Nijmegen. Geteld worden: 153 automobielen, 66 motorijwielen en

850 rijwielen

1924/06/23         de boerderij aan de Huissensedijk wordt in brand geschoten bij een militaire oefening. De Boerderij wordt

geheel in de as gelegd. Dit ten gevolge van onenigheid tussen gemeenten Elst en Huissen over het feit wie de

kosten van het blussen voor zijn  rekening zou moeten nemen.

1924                      Boerenleenbank krijgt eigen kantoor in de Dorpsstraat

1926/07/31         oprichting sportvereniging Elistha (In jaren 20 was er al sprake van een vereniging Elistha, de zgn. ‘zwartjes’

naar de kleur van het tenue en was RK

1927                      begin van ook biggen- en varkensmarktenmarkten in oostelijk deel van de Dorpsstraat

1929                      oprichting Wit Gele kruis

1930                      zwembad de Witte Steen

1930                      oprichting RK SV Spero.

1931                      nieuwe burgemeester W. de Leeuw

1933:                     oprichting Oranjecomité

1933                      kleine herindeling Malburgen en de Praets

1935                      BSM staakt  het goederenvervoer; sluiting lijn Elst - Bemmel

1935                      gemeente Elst besluit tot straatnaamgeving en huisnummering ( in Elden) De huisnummerbordjes

kosten 15 en 20 cent

1935/04/19         sluiting van de schipbrug Arnhem

1936                      bezoek van Kon. Wilhelmina en prinses Juliana aan de Betuwe

1939                      drie woningbouwverenigingen

1942                      nieuwe burgemeester dr. Bruijnis

1944                      overstroming van de Betuwe door doorbraak van  de Drielse dijk door de Duitse bezetter;        

1944                     manneneiland Lent/Elst

1946                      nieuwe burgemeester W. Klijn

1946-1968           wederopbouwperiode

1947                      oprichting  zaai- en pootgoedtelersvereniging Betuwe

1948                      restauratie Grote Kerk

1949                      aanleg industrieterrein de Aam

Tijdvak televisie en computer, 2e helft 20ste eeuw, 1950 tot heden

1950                      zweminrichting De Pas en oprichting Elster Zwem-- & poloclub

1951                      komst van Molukkers in Elst

1953                      sloop van verwoeste Ambtshuis en nieuwbouw

1953                      annexatie van polder Malburgen door Arnhem

1953                      aanleg riolering

1954                      opening nieuwe Ambtshuis

1954                      oprichting CV Zet ’m op

1955                      woningbouw Eshof

1956                      vrouwen handelingsbekwaam

1958                      oprichting Vrede en rust

1963                      oprichting CV de Batsers

1960                      oprichting Rijvereniging Elster Ponyclub

1960                      oprichting wandelsportvereniging

1962                      oprichting Budovereniging

1961                      bouw van Molukse wijk

1966                      annexatie van de Praets, Elden en Elderveld door Arnhem (2000 inwoners in een nacht van Elst naar Arnhem)

1966                      aanleg gasleidingen

1966                      oprichting van de Hofzangers en de VEKO (Vereniging Kindercarnavalsoptocht)

1967                      waarnemend burgemeester W. Sweers, waarna E. Baron Hövell tot Westerflier

1967                      Oranjecomité wordt Oranjevereniging

1968                      oprichting Badminton Elst (BCE)

1968                      oprichting van muziekvereniging PWA door fusie van RK Henricus en Juliana

1970                      fusie van Veilingen

1971                      plan voor luchthaven bij Elst

1971                      oprichting tennisvereniging

1973                      oprichting volleybalvereniging Gemini

1974                      annexatie van buurtschap de Laar en Rijkerswoerd  door  Arnhem

1975                      opening sporthal de Helster

1975                      oprichting basketbalvereniging Unlimited

1976                      Elst 1250

1975                      oprichting Wervershove

1978/05/27 sluiting rangeerstation Elst

1979                      ontdekking van een Romeinse vesting in Meinerswijk

1980                      nieuwe burgemeester: Haye Galama

1980                      oprichting tafeltennisvereniging Etac 80

1980/06/01 opening nieuwe station Elst aan de Aamsestraat

1981                      oprichting schaakvereniging De Elster toren

1981                      oprichting Tourclub Moraal (fietsclub)

1981 afbraak oude station Elst.

1983                      terugkeer van de “blauwe steen” in de Dorpsstraat

1991                      invoering 9-urige werkdag

1993                      Rijksweg A 325

1984                      beeldengroep het Gelderse Paard in de Dorpsstraat

1995                      overdracht van grond naar Arnhem voor nieuwe woonwijk de Schuytgraaf

1996                      annexatie van Lent en omgeving door Nijmegen

1998                      besluitvorming over realisering Park Lingzegen tussen de stedelijke concentraties

2000 afbraak spoorlijn Vork - Ressen

2001                      planontwikkeling voor Westeraam

2001                      samenvoeging van gemeenten Valburg, Heteren en Elst tot nieuwe gemeente Overbetuwe.

2002                      nieuwe burgemeester: mevrouw L. Tuijnman

2006                      oprichting Hockeyclub HCOB

2007                      opening Betuweroute Rotterdam-Zevenaar (-Oberhausen) door de Betuwe

2011                      opening Boerderij Lingezegen in Park Lingezegen tussen de twee steden Arnhem/Nijmegen

2011: