Tempel van Westeraam

Uit ElsterclopedieGallo Romeinse tempel Westeraam

Westeraam

In 1996 is een Masterplan voor de nieuwe woonwijk Westeraam opgesteld. In 1999 werd het bestemmingsplan Westeraam gepresenteerd. In februari 2002 is gestart met het bouwrijp maken van het westelijke deel (Groenoord). Bij de start van de grondwerkzaamheden in 2002 werden sporen van bouwwerken uit het verleden ontdekt door enkele leden van Marithaime. Uit archeologisch onderzoek bleek dat hier een Gallo Romeinse tempel heeft gestaan. Uiteindelijk is er voor gekozen om de archeologische opgravingen vast te leggen en de diepere lagen met een grondlaag af te dekken. Er is een reconstructie van de plattegrond van de tempel gemaakt , die verderop aan de Tempellaan, in een plaveisel van zwarte tegels, zichtbaar is. Alle bevindingen zijn vastgelegd in het boek: "In de schaduw van het Noorderlicht".

Romeinse sporen

Gelderlander 30 juni 2002

Bij de aanleg van het zuidelijke deel van een watergang tussen Groenoord en De Hoge Hof ontdekten leden van Marithaime, de historische vereniging voor Elst en Lent, verschillende sporen uit een ver verleden. Voor een nader onderzoek werd, in opdracht van de provincie Gelderland, de afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen ingeschakeld. Zij onderzochten op 28 en 29 maart en 3 mei het gebied en ontdekten sporen uit de ijzertijd of Romeinse tijd.[1]

Op maandagavond 3 juni 2002 liepen Frank Colpaert, Henry Hommes en Harry Sanders van Marithaime opnieuw over het bouwterrein. Zij waren wederom op zoek naar sporen van lang verdwenen nederzettingen en grafvelden. Omstreeks half tien ’s avonds trokken enkele stukjes steen en fragmenten van dakpannen op de rand, van een kort daarvoor gedempte sloot, hun aandacht. De aard van het materiaal was voor hen direct duidelijk. Hier moest in de Romeinse tijd een gebouw hebben gestaan. De volgende dag namen zij contact op met de GEM Westeraam, die de grondwerkzaamheden meteen heeft laten stil leggen en contact heeft opgenomen met de provincie Gelderland. Op verzoek van de provincie is Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen meteen op het terrein poolshoogte gaan nemen.

Start opgravingen

Ten tijde van de vondst was het bestemmingsplan al door de provincie goedgekeurd, zodat van overheidswege niet meer in het bouwproces kon worden ingegrepen. De ontdekking stelde de GEM Westeraam dan ook voor onverwachte problemen.

Inschakelen archeologisch bureau

Om inzicht te krijgen in de aard en de betekenis werd Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen ingeschakeld, dat op 5 juni 2002 begon met de opgraving. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de steen- en dakpanfragmenten restanten waren van een Romeinse villa, maar al snel bleek dat het om een monumentale Gallo-Romeinse omgangstempel ging. Daarvan zijn in Noordwest-Europa enkele honderden vindplaatsen bekend, maar er zijn weinig voorbeelden die een dergelijke bouwgeschiedenis als de tempel op Westeraam kennen. De resten van de bekendste Romeinse tempel in ons land liggen onder de Grote Kerk (Nederlands-Hervormde kerk) in het centrum van Elst, in vogelvlucht slechts 560 m ten westen van de tempel Westeraam.

Eerder onderzoek

De ontdekking van de tempelresten in 2002 wekte bevreemding aangezien al in 1995 het gehele plangebied op archeologische waarden was verkend. [2]Toen is ook de locatie van de tempel aan de hand van een lichte concentratie steenfragmenten opgevallen.

Conserveren of niet

Tijdens het archeologisch onderzoek (2002) is door de partijen herhaaldelijk gesproken over de mogelijkheid om ter plaatse de restanten van de tempel te conserveren, maar daar is van afgezien vanwege de slechte toestand van de funderingsresten. Agrarische activiteiten, de aanleg van enkele diepe sloten en in mindere mate het bouwrijp maken van het terrein hadden in voorbije eeuwen zoveel schade toegebracht aan de vindplaats dat het niet verantwoord was om het al in gang gezette bouwproces te stoppen. Wel zijn na de opgraving de dieper gelegen en niet onderzochte delen van de vindplaats met grond afgedekt, zodat toekomstige generaties archeologen met nieuwe methoden en technieken de huidige resultaten kunnen toetsen en aanvullen.

Gallo-Romeinse tempel bij Grote kerk

Een van de grootste Gallo-Romeinse tempels kwam in 1947 aan het licht bij een opgraving onder de Nederlands Hervormde kerk van Elst. Deze tempel vormde ooit het hart van een belangrijke nederzetting op een kruispunt van wegen door de Betuwe. Op het platteland buiten die nederzetting, langs een weg naar het oosten, stond een kleinere tempel, op circa 500 meter afstand van de grote. De resten van deze tweede tempel zijn in 2002 opgegraven voorafgaand aan de bouw van deelplan Groenoord in de te bouwen wijk Westeraam.

Gallo-Romeinse tempel in Westeraam

Tempel Westeraam

De tempel is omstreeks 100 na Chr. in steen gebouwd, op de plaats van enkele houten voorgangers. Hij stond midden op een terrein van circa 50 bij 70 meter, dat met een houten schutting was omheind. Na ongeveer een eeuw in gebruik te zijn geweest, is de tempel geleidelijk tot een ruïne vervallen. In opdracht van Bureau Archeologie van de Gemeente Nijmegen heeft Kees Peterse een reconstructie gemaakt van de stenen tempel. De door hem gereconstrueerde plattegrond van de tempel is niet ver van de vindplaats op ware grootte zichtbaar gemaakt in een plaveisel van zwarte tegels langs de Tempellaan.

Bouwtechnische gegevens

Op de funderingsresten van de tempel kan een plattegrond worden geprojecteerd die wordt gevormd door twee rechthoeken van 5,7 x 7,9 m en 13,2 x 14,2 m. Op de binnenste rechthoek stond het kerngebouw, op de buitenste de rondom lopende zuilengang. De zuilengang is aan de westzijde 1,2 meter breder dan aan de andere drie zijden. Hier lopen bovendien de noord- en zuidmuur van het kerngebouw iets door voorbij de westmuur. Dit wijst erop dat de tempel naar het westen geopend was

De analyse van de plattegrond van de tempel en het onderzoek van de bewaard gebleven bouwfragmenten leidde tot twee voor de reconstructie belangrijke conclusies.

* De zuilen die het lessenaarsdak van de omgang droegen, hadden eenvoudige, Tuskische kapitelen en waren circa 2 meter hoog. Omdat de dakrand hoger lag, moeten deze zuilen op een verhoging hebben gestaan. De rondom doorlopende fundering wijst er op dat de zuilen niet ieder een eigen plaatfundering hebben gehad, maar op een laag muurtje hebben gestaan.

*  De voorzijde van de tempel was bouwkundig niet alleen in de plattegrond maar ook in de opstand geaccentueerd. De omgang werd hier onderbroken door een portaal met een zadeldak en driehoekig gevelveld. De hier toegepaste zuilen waren circa 3 meter hoog en hadden vermoedelijk rijker versierde, Korinthische kapitelen.

Met het aan de voorzijde toegevoegde portaal behoort de tempel in de Westeraam tot een bijzondere groep Gallo-Romeinse tempels. Deze tempels hebben elementen overgenomen van de klassieke Romeinse tempelarchitectuur, vooral het sterke accent op het tempelfront. Sommige tempels van deze groep zijn bovendien op een podium geplaatst, zoals de grote tempel onder de Nederlands Hervormde kerk van Elst.

In de loop van de tweede eeuw na Chr. is aan de zuidzijde van de tempelomgang een kleine uitbouw toegevoegd. Waarschijnlijk op hetzelfde moment is recht tegenover deze uitbouw een gebouwtje van ongeveer dezelfde omvang opgenomen in de schutting aan de zuidzijde van het heiligdom.


Met dank aan: Harry van Enckevoort, Ben de Croock (Uniepersuitgevers)) , Harrie Sanders

Bronnen, noten en/of referenties

Literatuur

  • Enckevort,H.de &Thijssen,J (2005) In de schaduw van het Noorderlicht, de Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam. Leiden: Uniepers
  • Enckevort,H.de e.a. (2005) De Romeinse cultusplaats. Een opgraving in het plangebied Westeraam te Elst – gemeente Overbetuwe (Gld.).Nijmegen 2007 in Archeologische Berichten Nijmegen, Rapport 5, 39-48.

Websites

https://www.romeinsereconstructies.nl/i-tempel-van-elst-westeraam/

Voetnoten

  1. Fransen 2012
  2. Schute 1996,19-20