Elsterclopedie - Vuistregels

Uit Elsterclopedie

Deze pagina voor beheerders toont de vuistregels die we hanteren voor een uniforme vermelding van zaken.

Zie ook de handleiding en handige pagina's.

Adressen

Alle huidige adressen komen in principe in aanmerking voor een eigen pagina.

Bij de vermelding van vroegere, niet meer bestaande, adressen in een pagina kan desgewenst een koppeling gemaakt worden naar het huidige adres op dezelfde locatie.

De vermelding van oude adressen, die met een letter-cijfercombinatie werden aangeduid, standaard als volgt: (letter).(cijfer), bijvoorbeeld L.153, zonder spaties.

Voor kadastrale aanduidingen worden de sectieletter en het perceelnummer gescheiden door een spatie: een perceel op sectie H 325.

Afbeelding beschrijven

Wil men een foto, die met een nummer in een collectie is opgenomen, op het fotonummer kunnen terugvinden dan dient het betreffende fotonummer te worden opgenomen in de beschrijving, liefst helemaal vooraan.

Bij de beschrijving van een afbeelding dient men zich zo veel mogelijk te beperken tot datgene wat op de afbeelding te zien is: wie/wat-waar-wanneer en indien bekend de fotograaf. Daarbij worden, waar mogelijk, koppelingen gemaakt naar personen of zaken die elders in Elsterclopedie beschreven zijn.

Zo is het bijvoorbeeld bij een afbeelding van een gebouw voldoende om de straat, het adres en het jaar van de opname te noemen. Nadere bijzonderheden over de bewoningsgeschiedenis en de bewoners kunnen teruggevonden (en eventueel geplaatst) worden in de artikelen waarmee in de beschrijving van de afbeelding gekoppeld is.

Probeer zo veel mogelijk essentiële gegevens over de foto in de eerste zin achter het fotonummer te zetten. Dit heeft als groot voordeel dat bij een willekeurige afbeelding tevens meteen de gegevens over de foto te lezen zijn.

Beschrijving van personen op afbeeldingen geschiedt van links naar rechts en van voor naar achter. Als meerdere rijen moeten worden beschreven dan wordt vanwege de overzichtelijkheid iedere rij op een nieuwe regel begonnen. De gebruikelijke notering is dus als volgt:

vlnr.:

 • 1e rij: ...
 • 2e rij: ...

Bij een afbeelding van een kind of ongehuwd gebleven persoon, die geen eigen pagina heeft, wordt in een voetnoot achter de betreffende persoon vermeld: zoon of dochter van ... met de volledige naam van zijn/haar vader, zoals gebruikelijk in de (gewenste) paginanaam. Bij een afbeelding van een gehuwde vrouw die geen eigen pagina heeft, wordt een koppeling gemaakt naar de (gewenste) pagina van de echtgenoot.

Bij het beschrijven van gebeurtenissen zoals koperen, zilveren, gouden jubilea enz. wordt zo veel mogelijk eenduidig de aanduiding 12½-jarig(e), 25-jarig(e), 50-jarig(e) enz. gebruikt, inclusief het tussenstreepje.

Als een afbeelding wordt opgenomen in een artikel, dan wordt het bijschrift zo kort mogelijk gehouden. Als in het bijschrift een persoon of zaak genoemd worden die een eigen pagina heeft of verdient, dan wordt in het bijschrift een koppeling gemaakt. Als in het artikel zelf ook al een koppeling gemaakt is naar de betreffende persoon of zaak dan blijft de koppeling in het fotobijschrift als regel achterwege.

Als een groepsfoto wordt beschreven waarvan niet helder is wie waar staat, dan wordt door de beheerder van het beeldarchief van deze foto een tweede exemplaar met genummerde personen gemaakt en opgenomen. Aan de bestandsnaam wordt de letter a toegevoegd. Deze a-foto wordt opgenomen bij de beschrijving van de foto, zodat daar meteen duidelijk is wie wie is. In het artikel zelf wordt steeds de ongenummerde foto gebruikt.

Afkortingen

Het gebruiken van afkortingen, bijvoorbeeld van maanden van het jaar, wordt zo veel mogelijk vermeden. Waar afkortingen voor namen van verenigingen of instanties worden gebruikt, heeft het de voorkeur dat de eerste keer de naam voluit geschreven worden met daar achter tussen haakjes de afkorting van de naam. De afgekorte naam kan dan verder in het artikel wel gebruikt worden.

Biografische gegevens

Eenduidigheid bij het maken van een biografie ten aanzien van geboorte- en overlijdensgegevens is niet noodzakelijk maar wel wenselijk. De volgende regels worden gehanteerd:

 1. In de kopregel (paginatitel) wordt de roepnaam + achternaam vermeld, bij overleden personen gevolgd door geboorte- en sterfjaar tussen haakjes, bijv. Jan Janssen (1800-1870). Indien de roepnaam niet bekend is, wordt de eerste voornaam gebruikt. Mij meerdere nog levende personen met dezelfde naam kan het geboortejaar tussen haakjes worden toegevoegd om onderscheid te maken. Indien personen dezelfde namen en jaren hebben, kan onderscheid worden gemaakt door de voorletters te vermelden gevolgd door de roepnaam tussen haakjes, bijv. A.B. (Ab) Janssen (1900-1980).
 2. In de eerste zin moet de gehele naam, inclusief roep- en bijna(a)m(en), vetgedrukt worden. Hierna volgen (niet-vetgedrukt) tussen haakjes de geboorteplaats en -datum (voluit) (gescheiden door een komma), gevolgd door overlijdensplaats- en datum. Tussen de data zit een streepje omgeven door spaties, bijv. Albertus Bernardus (Ab) Janssen (Elst, 2 mei 1900 - Arnhem, 3 april 1980). Als de overlijdensplaats dezelfde is als de geboorteplaats, kan die achterwege gelaten worden.
 3. In de infobox (dat is het sjabloon rechtsboven) worden beroepen en functies met kleine letters vermeld.
 4. Van de te beschrijven persoon en zijn/haar echtgeno(o)t(e/en) worden achter de naam de personalia als volgt beschreven: (geboorteplaats, geboortedatum – overlijdensplaats, overlijdensdatum).
 5. Als geboorte- en overlijdensplaats binnen Elst zijn en het buurtschap binnen Elst is bekend, dat wordt dat buurtschap vermeld in plaats van Elst.
 6. Van de (schoon)ouders, waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze ooit een eigen pagina op Elsterclopedie krijgen, worden tussen haakjes het geboorte- en sterftejaar vermeld en indien bekent de plaatsen.
 7. Als voor de invoering van de burgerlijke stand de geboortedatum niet bekend is maar wel de doopdatum dan wordt de doopdatum als geboortedatum aangehouden.
 8. Van alle data wordt de maand voluit geschreven, dus niet 13-6-1918 maar 13 juni 1918.
 9. Als huwelijksdatum wordt het burgerlijk huwelijk aangehouden. Voor 1811 is dat het huwelijk voor de schepenbank of voor de dominee. Bij sterke afwijkingen tussen kerkelijk en burgerlijk huwelijk worden beide huwelijksdata vermeld.
 10. De gezinssamenstelling wordt zo veel mogelijk bij de man/vader gegeven. Als de man/vader (nog) niet vermeld wordt dan kan deze, eventueel tijdelijk, bij de vrouw/moeder gegeven worden.
 11. Personen waarvan het onwaarschijnlijk is dat er ooit een aparte pagina op Elsterclopedie komt, worden niet als koppeling, dit geldt bijvoorbeeld voor jong overleden kinderen, veel ongehuwd gebleven volwassenen en vrouwen. Personen waarvan wel te verwachten is dat ze een eigen pagina krijgen, kunnen als koppeling worden opgenomen (houd daarbij de naamgeving van punt 1 aan), zodat later gemakkelijk deze pagina te maken is. Vanzelfsprekend worden personen die reeds een eigen pagina hebben als koppeling opgenomen.
 12. Als er van een kind in een gezin een eigen pagina is of gewenst is dan worden bij de partner(s) van het betreffende kind uitsluitend het geboorte- en overlijdensjaar vermeld. Overige biografische gegevens kunnen gevonden worden bij de (eventueel te maken) gekoppelde pagina(s).
 13. Als van een kind en/of de partner geen eigen pagina is of gewenst is dan worden van de partner(s) uitsluitend de namen met geboorte- en sterfjaar en geboorte- en sterfplaats vermeld, bijv. ..gehuwd met Piet Jansen (Helmond, 1863 - Bakel, 1921).
 14. Van kinderen in het gezin, waarvan het niet aannemelijk is dat zij of hun partners een eigen pagina krijgen, worden de biografische gegevens, zoals beroep(en), functies, verwijzing naar een gedachtenisprentje en andere biografische bijzonderheden achter het betreffende kind vermeld.
 15. Bronnen, noten en/of referenties (sjabloon:Appendix) worden gebruikt voor de verduidelijking van de beschreven gegevens, vermelding van onderlinge afwijkingen in de verschillende bronnen en verwijzingen naar geraadpleegde bronnen. Dat hoeft niet te gebeuren bij normale doop-, trouw- en begraafgegevens en Burgerlijke Standgegevens.

Bronvermelding

Bij bronnen en referenties kunnen zowel websites (liefst met link) als literatuur (boeken) gebruikt worden. Vermeld boeken en andere geschreven bronnen bij voorkeur in de bronvermelding in Harvardstijl. Zie ook de handleiding voor de manier waarop de bronvermelding wordt toegevoegd.

Cijfers

Bij het gebruik van cijfers in een tekst worden de regels gehanteerd zoals die beschreven zijn door het Genootschap Onze Taal. Getallen tot twintig, tientallen tot honderd en honderdtallen tot duizend worden dus meestal voluit geschreven. Bij twijfel over de schrijfwijze of de spelling en voor de uitzonderingen op voornoemde regel kan Onze Taal geraadpleegd worden.

Externe links

In een artikel kunnen externe links, rechtstreekse verwijzing naar een pagina op een andere website, worden gebruikt.

Externe links worden niet geadviseerd naar:

 • commerciële websites die geen inhoudelijke informatie toevoegen aan het artikel van de Elsterclopedie,
 • websites waarvan het twijfelachtig is of de informatie langdurig via de betreffende url raadpleegbaar is,
 • opiniërende websites,
 • websites waarvoor registratie vereist of aanbevolen wordt.

Klassenfoto's

Klassenfoto's zijn te bekijken via de categorie:klassenfoto's. Niet alle afgebeelde personen hebben in de regel persoonlijk toestemming gegeven voor publicatie. Daarom worden klassenfoto's van minder dan 50 jaar geleden bij voorkeur niet geplaatst bij de pagina van de betreffende school.

Paginanaam

 • Bij het aanmaken van een nieuwe pagina kan de naam van de pagina boven de overige tekst worden weggelaten anders komt twee keer dezelfde naam boven de pagina. Men kan dus direct met de tekst beginnen. Daarbij moet in de eerste regel van de tekst wel de paginanaam vetgedrukt voorkomen.

Ten aanzien van de te kiezen naam voor een nieuwe pagina gelden de volgende richtlijnen:

 1. Een pagina over een persoon krijgt als naam de roepnaam (indien bekend en anders de eerste voornaam) en achternaam, gevolgd door tussen haken het jaar van geboorte en het jaar van overlijden, bijvoorbeeld Frans Willemsen (1924-1968).
 2. Bij de naamgeving van een artikel over een nog levend persoon wordt volstaan met de roepnaam en achternaam, dus zonder het geboortejaar. Mocht de roepnaam en achternaam niet uniek zijn dan kunnen de volledige voornamen en achternaam gebruikt worden. Zodra de persoon is overleden wordt de naam aangevuld met tussen haakjes het geboorte- en sterftejaar, zoals hiervoor beschreven. Als de combinatie voor- en achternaam niet uniek is, kan gekozen worden om als paginanaam de volledige voornamen + achternaam te kiezen. Om privacy-redenen kan dat afgestemd worden met de betrokken persoon.
 3. Bij nog levende gehuwde personen die ook de naam van hun echtgenoot/-genote dragen kan gekozen worden voor: roepnaam + achternaam van de echtgenoot/-genote - eigen achternaam, bijvoorbeeld Mien Jonkers-Jansen.
 4. Als de geboortedatum of -naam in andere primaire bronnen zoals huwelijks- of overlijdensakte afwijkt van die in de doop- of geboorteakte dan kan daarvan in een voetnoot melding worden gemaakt.
 5. Als van de te beschrijven persoon de roepnaam, pseudoniem of bijnaam bekend is dan wordt daarvan een doorverwijzing (zie de handleiding) gemaakt naar deze pagina.
 6. Bij een pagina over een persoon, die vóór de invoering van de burgerlijke stand geboren is, geldt als voorna(a)m(en) de doopna(a)m(en) in de doopakte en als achternaam de achternaam van de vader, zoals die in de doopakte van de betreffende persoon is vermeld.
 7. Een pagina over een persoon die vóór de invoering van de burgerlijke stand geboren is krijgt als naam de meest gebruikte voor- en achternaam in de beschikbare documenten. Eventueel kan een doorverwijzing gemaakt worden vanuit minder vaak voorkomende namen van die persoon.
 8. De naam van een pagina over een zaak moet kort en bondig zijn, waarbij uit de naam van het artikel al duidelijk wordt waarover het gaat. Een artikel over Toneelvereniging Ons Vermaak (als dat de formele naam is), krijgt dus niet als naam Ons Vermaak, maar Toneelvereniging Ons Vermaak. Het is wel aan te raden om een doorverwijspagina van Ons Vermaak naar Toneelvereniging Ons Vermaak te maken. Als het woord toneelvereniging niet onderdeel is van de formele naam, kan ook gekozen worden voor Ons Vermaak (toneelvereniging) met de bijbehorende doorverwijzingen.

Teksten

Teksten worden zo veel mogelijk in de onvoltooid verleden tijd (ovt) geschreven, waarbij de woordenlijst van Onze Taal als richtsnoer geldt voor de spelling.

Bij de beschrijving van levende personen voor de nog actuele zaken wordt de onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) gebruikt. Zodra de betreffende persoon overlijdt wordt de tekst aangepast naar ovt.

Als in de tekst een actuele situatie wordt beschreven, wordt niet anno (huidige jaartal) maar tegenwoordig geschreven. Dit voorkomt dat teksten verouderd raken en/of van jaar tot jaar moeten worden aangepast.

Wie krijgt een eigen artikel?

Alle personen die in de voormalige gemeente Elst geboren en gewoond hebben, komen in principe in aanmerking voor vermelding in Elsterclopedie. Of ze ook een eigen pagina krijgen, hangt af van de betekenis die de betreffende persoon voor Elst had/heeft.

Ieder gezinshoofd, vroeger de man, krijgt een eigen pagina. Als de gehuwde vrouw geen eigen zelfstandige maatschappelijke rol speelt/speelde, dan kunnen in de regel de gegevens over haar worden ondergebracht in het artikel van haar man, met een doorverwijzing van haar naam naar die van haar man. Gaat het om kinderen die jong of vroeg-volwassen overleden zijn, dan kunnen in de regel de (spaarzame) gegevens, die over het kind bekend zijn, in het artikel van de ouders geplaatst worden.

Gaat het om volwassenen die ongehuwd gebleven zijn, dan moet steeds een afweging worden gemaakt of de eigenstandige rol van die volwassene in het maatschappelijk leven een eigen artikel rechtvaardigt. Dit hangt dus sterk af van de hoeveelheid gegevens die over deze persoon bekend zijn. Als de informatie over zo iemand beperkt is tot bijvoorbeeld het woonadres en/of het beroep dan rechtvaardigt dat nog geen eigen artikel en kunnen de bekende gegevens in het artikel van het ouderlijke gezin geplaatst worden.

Bij ieder artikel is het gewenst dat, voor zover voorhanden, ook een of enkele karakteristieke foto's van die persoon en/of het gezin geplaatst worden. Er dient echter wel voor gewaakt te worden dat Elsterclopedie een verkapt familie-album wordt met vele, voor de buitenwereld nietszeggende, foto's.

De teksten op deze pagina zijn grotendeels geïnspireerd op vergelijkbare pagina's op DeurneWiki.